Αποφάσεις κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20/03/2017

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ναύπλιο,  23-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                 Α.Π. :  5742

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                             

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

Ταχ. Δ/νση:                

Πόλη :

Ταχ. Κώδικας:

Τηλεφ.:                          

Φαξ:

Πληρ.:

Βασ. Κων/νου 34

Ναύπλιο

21100

2752360922-921

2752360966

 Κατ.Χρηστάκου

 Μ.Σταμάτη

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ     ΣΤΗ  8 η/  20.03.2017    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ          

 

α/α

ΑΠΟΦ.

α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

61

1ο ΘΕΜΑ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού του έργου «Εξοπλισμός υδρογεώτρησης στη θέση Υπαπαντή ΤΚ Μάνεση»

Εγκρίθηκε το πρακτικό.

 

 62

2ο ΘΕΜΑ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής για κάθε Δημοτική και Τοπική κοινότητα.

Εγκρίθηκε ομόφωνα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ